FAQs Complain Problems

थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको राजपत्र (भाग- १)

Document आर्थिक वर्ष Post date
आर्थिक ऐन २०७८-७९ PDF icon सुचना १५ आर्थिक ऐन, २०७८-७९.pdf ७७/७८ Tuesday, June 29, 2021 - 13:18
विनियोजन ऐन, आ.व. २०७८-७९ PDF icon सूचना १४ विनियोजन ऐन, २०७८-७९.pdf ७७/७८ Tuesday, June 29, 2021 - 12:13
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ PDF icon वातावरण २०७७.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:26
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७७ PDF icon विपद् जोखिम २०७७.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:25
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७६ PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई, २०७६.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:24
एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि ऐन, २०७६ PDF icon एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन) कार्यविधि ऐन, २०७६.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:24
गाउँ प्रहरी (कार्यविधि) ऐन, २०७६ PDF icon गाउँ प्रहरी ऐन, २०७६.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:23
पूर्वाधार विकास तथा सेवा व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७५ PDF icon पूर्वाधार विकास र सेवा व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:22
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५ PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:22
आधारभूत सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७५ PDF icon आधारभूत सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf ७६/७७ Sunday, March 14, 2021 - 15:21

Pages