सूचना तथा समाचार

विद्यालय मर्ज तथा शिक्षक सरुवा सम्बन्धी थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको सूचना

  मिति २०७५/१/२५ गतेको गाउँ शिक्षा समितिको बैठकबाट विद्यार्थी संख्या र औचित्य एवम् कार्यदलको सिफारिस समेतको आधारमा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १५ उपदफा ३ अनुसार देहाय बमोजिम विद्यालय मर्च, कक्षा घटाउने  सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस एवम् आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गाउँशिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २४ बमोजिम सा

आधाभूत तह कक्षा ८ को वार्षिक परिक्षाको नतिजा-२०७५

गाउँपालिकास्तरिय आधाभूत तह कक्षा ८ को वार्षिक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको छ ।

Pages