कार्यपालिका सदस्यहरुको नामावली

नामथर तस्वीर पद सम्पर्क नम्बर र्इमेल स्थिति
असिम रार्इ गाउँपालिका अध्यक्ष ९७५३०००८१४ वर्तमान
सविता रार्इ गाउँपालिका उपाध्यक्ष ९७४१२४८४९४ वर्तमान
घनराज सुनुवार वडा अध्यक्ष १ नं. ९८१७७०२३०० वर्तमान
उदय नारायण बस्नेत वडा अध्यक्ष २ नं. ९८२५७८१३७३ वर्तमान
भुपालध्वज रार्इ वडा अध्यक्ष ३ नं. ९८१९९०१८७९ वर्तमान
नातीकाजी गुरुङ वडा अध्यक्ष ४ नं. ९८१८१५८६०१ वर्तमान
प्रेम कुमार रार्इ वडा अध्यक्ष ५ नं. ९७४३०००९६२ वर्तमान
फुर्तिमान तामाङ वडा अध्यक्ष ६ नं. ९७४५१५४७०७ वर्तमान
राम संघर्ष किराती वडा अध्यक्ष ७ नं. ९७४३०२२१६० वर्तमान
अनु प्रशान्त किराती वडा अध्यक्ष ८ नं. ९७४३०२९८५४ वर्तमान
भुपाल सिं रार्इ वडा अध्यक्ष ९ नं. ९७५३००११४९ वर्तमान
बुद्धि राज रार्इ सदस्य ६ नं. ९८१८६३५७२० वर्तमान
सरिता किराती सदस्य ७ नं. ९८४९६५१२२२ वर्तमान
गोपाल घिमिरे सदस्य ७ नं. ९८१८६७८४५० वर्तमान
रेणुका रसार्इली सदस्य ९ नं. ९८२४७१९११५ वर्तमान
सम्झना सार्की सदस्य २ नं. ९८२४७०३८९३ वर्तमान
मिना कुमारी रार्इ सदस्य २ नं. ९८०५९२६१८७ वर्तमान
अबिलाल रार्इ सदस्य सचिव ९८५११५९५८६ वर्तमान