नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रनिङ वील अनुसार भुक्तानिको लागी सिफारिस - नमुना ७५/७६ 11/22/2018 - 17:11 PDF icon रनिङ वील अनुसार भुक्तानिको लागी सिफारिस - नमुना.pdf
योजना सम्झौता सिफारिस - नमुना ७५/७६ 11/22/2018 - 17:10 PDF icon योजना सम्झौता सिफारिस - नमुना.pdf
योजना सम्झौता सम्बन्धमा- नमुना(उपभोक्ता समितिको लागी) ७५/७६ 11/22/2018 - 17:09 PDF icon योजना सम्झौता सम्बन्धमा- नमुना(उपभोक्ता समितिको लागी).pdf
पेश्की फछर्यौट गरी बाँकी रकम भुक्तानी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - नमुना ७५/७६ 11/22/2018 - 17:08 PDF icon पेश्की फछर्यौट गरी बाँकी रकम भुक्तानी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - नमुना.pdf
पेश्की फछर्यौट गरी बाँकी अन्तिम रकम भुक्तानीको लागी सिफारिस - नमुना ७५/७६ 11/22/2018 - 17:07 PDF icon पेश्की फछर्यौट गरी बाँकी अन्तिम रकम भुक्तानीको लागी सिफारिस - नमुना.pdf
उपभोक्ता समितिको फरफारक सम्बन्धी निर्णयको नमुना ७५/७६ 11/22/2018 - 17:04 PDF icon उपभोक्ता समितिको फरफारक सम्बन्धी निर्णयको नमुना.pdf
आमभेलाको मिटिङ मार्इन्युट फर्म्याट आ.व. २०७५/०७६ ७५/७६ 11/20/2018 - 12:25 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन मिटिङ मार्इन्युट फर्म्याट-२०७५-०७६.pdf
आमभेलाको मिटिङ मार्इन्युटको नमुना आ.व. २०७४/०७५ ७४/७५ 02/23/2018 - 00:00 PDF icon आमभेलाको मिटिङ मार्इन्युटको नमुना.pdf